Artikel 1. Definities

 • CTH: CTH, Bakerlaan 16, 3454 WB, De Meern
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een activiteit is gesloten.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de activiteit of training deelneemt.
 • Training: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere activiteit met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Open training: training met deelname door deelnemer(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
 • Private training: training met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)-handelingen, overeenkomsten en dergelijke van CTH, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

Artikel 3. Aanmelding en bevestiging voor Open trainingen

 • De inschrijving voor een training vindt uitsluitend plaats door middel van het inschrijfformulier, via e-mail of via de post.
 • Inschrijving worden doorgaans per E-mail (voorkeur) of per post bevestigd.
 • Door verzending van bovengenoemde bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 • De opdrachtbevestiging geeft de inhoud van de overeenkomst weer.
 • Uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de training wordt door CTH een definitieve uitnodiging toegestuurd.
 • In voorkomend geval dat er wordt ingeschreven voor een training die volgeboekt is neemt CTH contact op met de opdrachtgever om de mogelijke alternatieven te bespreken.
 • Door het inschrijven voor een training verklaart opdrachtgever akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 • CTH behoud zich het recht voor om een deelnemer, zonder opgaaf van redenen, deelname aan een training te weigeren.

Artikel 4. Werkwijze Private training

 • Voor het bestellen van een Private training dient de opdrachtgever een offerte aan te vragen bij CTH.
 • CTH stuurt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging voor de aanvraag.
 • Binnen 5 werkdagen wordt een offerte verstuurd.
 • De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een Private training komt tot stand door acceptatie van de opdracht door CTH.
 • Bij afwijzing van de offerte is CTH is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.
 • Offertes en/of prijsopgaven binden CTH niet en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
 • De geldigheidsduur van offertes bedraagt, indien niet anders is overeengekomen, 30 dagen.
 • Wanneer de cursusdatum minder dan een week voor aanvang van de cursus door de opdrachtgever wordt gewijzigd, behouden wij ons het recht om de helft van de dagprijs in rekening te brengen.

ARTIKEL 5. WERKWIJZE maatwerk TRAINING

 • Voor het bestellen van een Maatwerk training dient de opdrachtgever een offerte aan te vragen bij CTH.
 • CTH stuurt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging voor de aanvraag.
 • In overleg met de opdrachtgever wordt een offerte opgemaakt..
 • De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een Maatwerk training komt tot stand door acceptatie van de opdracht door CTH.
 • Bij afwijzing van de offerte is CTH is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.
 • Offertes en/of prijsopgaven binden CTH niet en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
 • De geldigheidsduur van offertes bedraagt, indien niet anders is overeengekomen, 30 dagen.
 • Wanneer de cursusdatum minder dan een week voor aanvang van de cursus door de opdrachtgever wordt gewijzigd, behouden wij ons het recht om de helft van de dagprijs in rekening te brengen.

Artikel 6. Prijzen voor open trainingen

 • Bij inschrijving gelden de prijzen die op dat moment van kracht zijn en terug te vinden zijn op de website van CTH, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
 • Bij aanmelding voor een training op basis van een aanbieding gedaan door CTH via een Direct mailing, gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 • In de prijzen zijn de kosten voor het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
  De prijzen voor trainingen zijn, indien van toepassing, excl. btw.
 • Wijzigingen in het btw tarief worden altijd doorberekend.
 • Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Artikel 7. Voorzieningen voor Open trainingen

 • CTH draagt zorg voor een locatie, voorzien van alle, voor de training benodigde apparatuur en programmatuur.
 • Gebruik van de voorzieningen op de locatie zijn bij de prijs van de training inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 8. Voorzieningen voor Private trainingen

 • Wanneer de Private training bij de opdrachtgever op locatie wordt gegeven, draagt de opdrachtgever zorg voor een geschikte ruimte, inclusief beamer, flipover/Whiteboard, computerapparatuur en software.
 • Voor computeropleidingen moet er voor iedere cursist een laptop/pc beschikbaar zijn.
 • Wanneer de Private training niet bij de opdrachtgever op locatie wordt gegeven, kan in overleg voor een andere locatie worden gekozen. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden ten aanzien van de inrichting van de ruimte als wanneer de training wel bij de opdrachtgever op locatie wordt gegeven. Tegen meerprijs kan CTH zorgen voor een geschikte ruimte en/of laptops.
 • Voor een Private training bij de opdrachtgever op locatie worden, tenzij anders overeengekomen, reiskosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 0,20 p/km en worden vanaf ons kantoor in De Meern berekend.

ARTIKEL 9. VOORZIENINGEN VOOR maatwerk TRAININGEN

 • Een Maatwerk training wordt bij voorkeur bij de opdrachtgever op locatie wordt gegeven.
 • De opdrachtgever draagt zorg voor een geschikte ruimte, inclusief beamer, flipover/Whiteboard, computerapparatuur en software.
 • Voor computeropleidingen moet er voor iedere cursist een laptop/pc beschikbaar zijn.
 • Wanneer de Maatwerk training niet bij de opdrachtgever op locatie wordt gegeven, kan in overleg voor een andere locatie worden gekozen. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden ten aanzien van de inrichting van de ruimte als wanneer de training wel bij de opdrachtgever op locatie wordt gegeven. Tegen meerprijs kan CTH zorgen voor een geschikte ruimte en/of laptops.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste installatie,  configuratie en het functioneren van de benodigde software en apparatuur.
 • Voor een Maatwerk training bij de opdrachtgever op locatie worden, tenzij anders overeengekomen, reiskosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 0,20 p/km en worden vanaf ons kantoor in De Meern berekend.

Artikel 10. Talen en materialen

 • Alle trainingen worden gegeven in het Nederlands, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Uitzondering op bovenstaande wordt gemaakt voor de juiste (anderstalige) benamingen voor onderdelen en voorzieningen die in Nederland algemeen gebruik zijn.
 • Alle cursusmaterialen zijn in het Nederlands opgesteld, tenzij anders is overeengekomen, met in acht neming van bovenstaande in dit artikel.
 • Alle trainingsdocumentatie is bij de prijs van de training inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 11. Adressering

 • Voor poststukken: CTH Bakerlaan 16, 3454 WB De Meern
 • Voor e-mailberichten: trainingen@cth-automatisering.nl

Artikel 12. Trainingslocaties

 • De Open trainingen worden verzorgd op diverse locaties in Nederland en België.
 • Private trainingen en Maatwerk trainingen kunnen worden verzorgd op een locatie, binnen Europa, die met de opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 13. Annuleringen

 • Een annulering door een deelnemer van een Open training dient, bij voorkeur, te geschieden per e-mail: trainingen@cth-automatisering.nl
 • Een annulering van een Private training of een Maatwerk training dient, bij voorkeur, te geschieden per e-mail: trainingen@cth-automatisering.nl

Artikel 14. Kosten bij annulering

 • Een annulering dient telefonisch of per e-mail te worden doorgegeven. De opdrachtgever ontvangt per e-mail een bevestiging van de annulering. Zonder dit bericht is er geen bewijs van annulering.
 • Kosten bij annulering:
  • Tot uiterlijk twee weken voor aanvang training: kosteloze annulering.
  • Tot uiterlijk 5 werkdagen voor eerste trainingsdatum: 50% van het trainingsbedrag.
  • Binnen 5 werkdagen voor eerste trainingsdatum: 100% van het trainingsbedrag.
  • Indien annuleringskosten in rekening worden gebracht, wordt uit coulance een korting van 10% gegeven op aanmelding van dezelfde opdrachtgever voor dezelfde eerstvolgende training.
 • Voor specifieke regelingen gelden de daarbij aangegeven annuleringsvoorwaarden.

Artikel 15. Annulering door CTH

 • CTH besluit minimaal twee weken voor aanvang training over doorgang van de training.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training heeft CTH het recht een training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
 • Bij annulering door CTH worden geen kosten in rekening gebracht en zal het reeds voldane inschrijfgeld worden terug gestort.
 • Indien door overmacht, bijvoorbeeld door ziekte van de trainer of natuurramp, een training geen doorgang kan vinden, wordt door CTH een nieuwe datum vastgesteld.
 • Alle deelnemers worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
 • Met het wijzigen van de datum is de overeenkomst tussen deelnemer en CTH in feite opgezegd. Deelnemers dienen schriftelijk (per e-mail) akkoord te gaan met de nieuwe datum.
 • Deelnemers die zich niet opnieuw aanmelden voor de training zijn geen annuleringskosten of administratiekosten verschuldigd en zullen gecrediteerd worden.

Artikel 16. Verhindering

 • Is een deelnemer verhinderd, dan kan er kosteloos een vervangende kandidaat worden aangemeld. Deze wijziging dient zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan CTH.
 • (Tussentijdse) absentie of voortijdige beëindiging van de training door de deelnemer geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijfgeld.

Artikel 17. Wijzigingen

 • CTH behoudt zich het recht voor om in noodzakelijke gevallen wijzigingen in trainingsinhoud, -data, -plaats en eventuele andere specificaties van de training aan te brengen.

Artikel 18. Intellectueel eigendom

 • Het ter ondersteuning van de training verstrekte materiaal wordt eigendom van de opdrachtgever, voor intern (eigen) gebruik.
 • Het intellectueel eigendom van al het trainingsmateriaal in welke vorm dan ook, zowel hardcopy als digitaal, berust bij CTH en valt onder de Auteurswet.
 • Vermenigvuldiging of het overdragen aan derden van (delen van) de trainingsinhoud en of materiaal is uitsluitend toegestaan nadat daartoe schriftelijke toestemming van CTH is verkregen.

Artikel 19. Facturering en betaling

 • Facturatie vindt plaats ongeveer drie weken voor aanvang van de cursus.
 • Alle gefactureerde bedragen zijn binnen 14 dagen na factuurdatum verschuldigd, doch in ieder geval voor aanvang van de cursus.
 • Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht om de cursist de toegang tot de cursus te weigeren.
 • De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. De opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens CTH op te schorten.
 • Door het verstrijken van een betalingstermijn is de cliënt in verzuim. In dit geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Bij verzuim is CTH gerechtigd om naast de wettelijke rente per maand 3% van het openstaande factuurbedrag in rekening te brengen. Is binnen twee maanden na cursusdatum c.q. factuurdatum nog geen betaling ontvangen, dan wordt tot incasso overgegaan en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de cliënt.

Artikel 20. Garantie

 • CTH staat er jegens de cliënt voor in dat de door haar geleverde opleidingen en overige diensten voldoen aan hetgeen is overeengekomen.
 • Klachten dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan CTH te worden gemeld.
 • Op voorwaarde dat de klacht tijdig en correct is gemeld en genoegzaam is aangetoond dat de opleidingen en/of overige diensten niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen, zal CTH deze opleidingen en/of overige diensten opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door voldoening aan deze prestatie is CTH ter zake van haar verplichtingen jegens de cliënt volledig gekweten en tot geen verdere (schade-)vergoeding gehouden.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

 • CTH is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van CTH of de annulering van de overeenkomst door CTH, tenzij aan CTH opzet, grove schuld of nalatigheid kan worden verweten.
 • CLS Trainingen is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die de cliënt of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade.
 • Indien CTH op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 • Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

Artikel 22. Slotverklaring

 • Deze Algemene voorwaarden trainingen bestaat uit 22 artikelen en kan worden aangehaald als “Algemene voorwaarden trainingen”.
 • Op deze Algemene voorwaarden trainingen en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
 • Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 1 september 2016 en traden per 1 september 2016 in werking.